గింజలు, వాటి అధిక కేలరీల విలువ ఉన్నప్పటికీఇంకా చదవండి…