కావలసినవి బంగాళాదుంప బార్లీతో బార్లీ గంజిఇంకా చదవండి…

కావలసినవి కూరగాయలతో గుడ్డు గంజి లేదాఇంకా చదవండి…

కావలసినవి గుడ్డు గంజి (సహజ) కోడి గుడ్డుఇంకా చదవండి…

కావలసినవి ఆప్రికాట్స్ బియ్యంతో హంగేరియన్ రైస్ఇంకా చదవండి…

కావలసినవి ప్రూనే బియ్యంతో బియ్యం గంజిఇంకా చదవండి…

కావలసినవి క్యారెట్ క్యారెట్‌తో సెమోలినా గంజిఇంకా చదవండి…

కావలసినవి క్రాన్బెర్రీ రసంతో సెమోలినా గంజిఇంకా చదవండి…

కావలసినవి ఎండిన రేగుతో మిల్లెట్ గంజిఇంకా చదవండి…