కావలసినవి మయోన్నైస్ మరియు అలంకరించుతో గుడ్లుఇంకా చదవండి…

కావలసినవి చికెన్‌తో వేయించిన గుడ్లు మరియుఇంకా చదవండి…

కావలసినవి కూరగాయలతో వేయించిన గుడ్లు లేదాఇంకా చదవండి…

కావలసినవి మాంసం ఆహారాలతో వేయించిన గుడ్లుఇంకా చదవండి…

కావలసినవి వేయించిన గుడ్లు (సహజ) కోడి గుడ్డుఇంకా చదవండి…

కావలసినవి సాస్ దూడలో ఉడికించిన నాలుకఇంకా చదవండి…

కావలసినవి కాకేసియన్ తరహా గొడ్డు మాంసం నాలుక గొడ్డు మాంసం నాలుకఇంకా చదవండి…

కావలసినవి తరిగిన సహజ స్నిట్జెల్ పంది మాంసం, కట్లెట్ఇంకా చదవండి…

వివిధ కూరగాయల నుండి కావలసిన పదార్థాలు ష్నిట్జెల్ఇంకా చదవండి…

కావలసినవి క్యాబేజీ ష్నిట్జెల్ వైట్ క్యాబేజీ 281.0ఇంకా చదవండి…