కావలసినవి యాపిల్స్ క్యారెట్ ఆపిల్లతో నింపబడి ఉంటాయిఇంకా చదవండి…

కావలసినవి కొరడాతో క్రీమ్ ఆపిల్లతో ఆపిల్లఇంకా చదవండి…

కావలసినవి లింగన్‌బెర్రీస్ ఆపిల్‌తో కాల్చిన ఆపిల్ఇంకా చదవండి…

కావలసినవి షుల్లో మెల్నా (వోట్ పాన్కేక్లు -ఇంకా చదవండి…